AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 

"Kontenjanlar ve Ücretler"

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1.      Üniversitemize yatay geçişler eşdeğer diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında güz ve bahar yarıyılının başında yapılır.

2.      Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3.      Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu programdaki tüm derslerin sınavlarını başarmış olması, bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının dörtlük sistemde 2.40, yüzlük sistemde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 2.40 notunun karşılığının olması gerekir.

4.       3. maddede yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece 3. maddeye göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

5.      Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ve intibak aşamasını geçememiş olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.    İntibak süresini başaran öğrencilerin ise, yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için intibak dönemi sonundaki genel not ortalamasının 3. maddede belirtilen şartlara uyması gerekmektedir.

6.      İkinci öğretim programında okuyan öğrenciler sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler ve ikinci öğretim ücreti ödemeye devam ederler.*

7.      Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler de yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bunun için;

a-      Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar.

b-      “a” fıkrası kapsamına girmeyen bir gerekçe ile ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl geçmemesi kaydıyla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

8.      Kayıt dondurmuş olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

9.      Halen bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir Yükseköğretim Kurumundan herhangi bir disiplin cezası alanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

10.  Üniversitemize yurtdışından yatay geçiş kabul edilmeyecektir.

11.  Merkezi Açıköğretim ile Ekstern öğretimden yatay geçiş kabul edilmeyecektir

12.  Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağırılır.
 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1.      Üniversitemizde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

2.      Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3.      Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu programdaki tüm derslerin sınavlarını başarmış olması, bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının dörtlük sistemde 2.40, yüzlük sistemde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 2.40 notunun karşılığının olması gerekir.

4.      Bir fakülte, yüksekokul, veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya  üniversitemiz içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

5.      Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

6.      Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde üniversitemizin web sayfasında ilan edilir.

7.      Programların kurum için kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

8.      Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının,  üniversitemizde geçmek istediği diploma programının merkezi yerleştirme taban puanından az olmaması şartı aranır.

9.      Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum için yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

GEREKLİ BELGELER

1.      Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.

2.      Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersler, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

3.      Ders içerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin tanımlarını ( ders içeriklerini) gösterir resmi belge.

4.      Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.

5.      Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesi

6.      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

7.      Yatay geçiş için müracaat ettiği birimin harç miktarının % 20’si kadar alınacak başvuru ücretinin Ziraat Bankası Aksaray Şubesi 48239134-5001 nolu hesaba yatırıldığını gösterir makbuz.

8.      Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

9.      Müracaatlar bütün belgeler tamamlanmış dosya içerisinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacak olup, Üniversitemiz hesabına yatırılacak başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

T.C.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

2010-2011 GÜZ DÖNEMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Yatay geçiş  başvuru tarihleri

02 Ağustos 2010

27 Ağustos 2010

Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB'na gönderilmesinin son günü

 

08 Eylül 2010

Yatay geçiş sonuçlarının ilanı

 

13 Eylül 2010

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen asıl öğrenci kayıtları

13 Eylül 2010

17 Eylül 2010

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen yedek öğrenci kayıtları

20 Eylül 2010

24 Eylül 2010

2010-2011 BAHAR DÖNEMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Yatay geçiş  başvuru tarihleri

03 Ocak 2011

28 Ocak 2011

Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının ÖİDB'na gönderilmesinin son günü

 

04 Şubat 2011

Yatay geçiş sonuçlarının ilanı

 

07 Şubat 2011

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen asıl öğrenci kayıtları

07 Şubat 2011

11 Şubat 2011

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen yedek öğrenci kayıtları

14 Şubat 2011

18 Şubat 2011

 

* 07.07.2010 / 07-2 sayılı senato kararıyla değişiklik yapılmıştır.